Vedtægter

Vedtægt for Kvong Private Børnehave

§ 1. Privatinstitutionens navn er ”Kvong Private Børnehave”.
Privatinstitutionen har hjemsted i Blaabjerg Kommune

§ 2. Institutionen drives i henhold til Lov om Social Service § 11 A.

§ 3. Den formål er at virke som dagtilbud for børn.

§ 4. Privatinstitutionens ledelse består af:

 • En bestyrelse på 5 medlemmer, der varetager den over ordnede ledelse, og en leder. Der varetager den daglige ledelse og drift af institutionen.
 • Et flertal af disse, det vil sige 3 medlemmer og indtil 3 suppleanter  for disse, vælges blandt institutionens forældre/værger.
 • Foruden bestyrelsesmedlemmer, vælges 1 medarbejderrepræsentant og suppleant for denne, af og blandt institutionens fastansatte medarbejdere, bortset fra lederen.

§ 5. Bestyrelsesmedlemmernes valgperiode er 2 år, mens suppleanter vælges for 1 år ad gangen.
 
Valget foretages på den årlige generalforsamling i marts/april, og ved valget tages stilling til, i hvilken rækkefølge suppleanterne indtræder i bestyrelsen ved bestyrelsesmedlemmers udtræden.

For samtlige valg gælder, at valgperioden påbegyndes umiddelbart efter valget.

§ 6. Forældre/værger der har eller har haft børn i privatinstitutionen samt alle med bopæl i Kvong eller tilstødende sogne er valgbare og har valgret vedrørende valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter til bestyrelsen.

 Valg af repræsentanter og suppleanter til bestyrelsen sker ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed, hvorved der ikke kan træffes afgørelse om, hvem der er valgt, finder om valg sted mellem de kandidater, der har fået lige mange stemmer.

 Medfører omvalget ikke en afklaring, fortages lodtrækning mellem de kandidater, der har deltaget i omvalget.

 

§ 7. Bestyrelsen konstituerer sig selv, herunder med valg af formand og evt. næstformand.

 

§ 8. Bestyrelsen påser, at institutionen administrative og økonomiske anliggender varetages inder hensyn til institutionens formål og de regler, der til enhver tid gælder for den ledelse og drift.

 Bestyrelsen godkender principper for privatinstitutionen, for eksempel pædagogiske principper for årsplan, læreplan og budget.
 Ansættelse og afskedigelse af privatinstitutionens leder og øvrige medarbejdere foretages af bestyrelsen.

 

§ 9. Bestyrelsen afholder mindst 4 ordinære møder årligt. Formanden indkalder til og leder møderne.
 Foruden bestyrelsesmedlemmer deltager institutionens leder og 1 medarbejderrepræsentant uden stemmeret i møderne.

 Formanden eller 3 bestyrelsesmedlemmer i forening kan indkalde til ekstraordinært bestyrelsesmøde med eller uden personaledeltagelse.

 Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når er flertal af bestyrelsesmedlemmerne er til stede.

 Bestyrelsen afgørelser træffes ved almindelig flertalsbeslutning, med mindre andet er bestemt. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

 Bestyrelsen fastsætter forretningsorden og drager omsorg for , at der tages referat af bestyrelsesmøder.

 

§ 10. Til at forpligte institutionen over for tredjemand kræves underskrift af bestyrelsen formand, eller i denne varige forfald næstformand, sammen med et andet bestyrelsesmedlem eller med institutionens leder.

 Dispositioner vedr. fast ejendom eller institutionens lejemål kræver dog underskrift af yderligere 2 bestyrelsesmedlemmer.

 

§ 11. Institutionen hæfter med sin formue efter dansk rets almindelige regler for alle institutionens gældsforpligtelser.

 Ejeren/bestyrelsens medlemmer er ansvarlige for privatinstitutionens dispositioner i overensstemmelse med dansk rets almindelige ansvarsregler.

 

§ 12. I tilfælde af privatinstitutionens nedlæggelse overgår dens formue til Støtteforeningen for Kvong Friskole og Børnehave.

 

§ 13. Ændring af vedtægten kræver tilslutning af mindst 4 bestyrelsesmedlemmer, og godkendelse af generalforsamlingen.

Kontakt os

Kvong Børnehus

 • kvong@kvongbornehave.dk
 • +45 7525 4444
 • Hjørngårdsvej 1
  6800 Varde
 • Åbningstider:
 • mandag - torsdag 6.00-17.00
 • fredag 6.00-16.00

Privatlivspolitik

Cookiepolitik

Om os

Kvong er en hyggelig lille by nord for Varde.
Vi har Privat børnehave, integreret vuggestue, aktivitetshus, dagplejemødre og meget mere.
Her på siden kan I følge med i hverdagen i Kvong Børnehus.

Aktuelt